| sitemap | disclaimer |

Aanvraag

Het Dirk Bos Fonds richt zich in beginsel op Nederlandse projecten met een voorkeur voor Zuid-Holland. Buitenlandse projecten kunnen ook in aanmerking komen. Het fonds acht ondersteuning door een plaatselijke kerk, dan wel een kerkelijke instelling in Nederland met een verwantschap met de Protestantse Kerk in Nederland een reden om die projecten met voorkeur te behandelen.

 

Het bestuur besluit twee keer per jaar over de ingediende subsidieaanvragen en wel in de aprilvergadering en in de novembervergadering. De aanvragen dienen respectievelijk voor 1 februari en voor 1 september te zijn ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier. LET OP, de startdatum van uw project moet na de besluitvormende vergaderingen liggen, dus NA half april en NA begin november,

De beoordeling vindt in beginsel in drie stappen plaats. De secretaris toets de aanvragen in eerste aanleg op de formele eisen zoals die voortvloeien uit de doelstelling. Een nader aan te wijzen bestuurslid voorziet de aldus geselecteerde projecten vervolgens van een advies ten behoeve van de besluitvorming door het bestuur. Het bestuur als geheel besluit ten slotte over de toe te kennen subsidies. Binnen twee weken na de besluitvormende vergadering krijgen de aanvragende organisaties bericht of hun aanvraag is gehonoreerd.

 

Organisaties die subsidies aanvragen, dienen het bestuur voldoende duidelijk te kunnen maken dat zij betrouwbaar zijn en voldoende in staat  om het project waarvoor zij steun vragen tot een goed einde te brengen. De informatie vervat in het gehanteerde aanvraagformulier, inbegrepen documenten als statuten, inschrijvingen in het register van de Kamer van Koophandel, begrotingen, projectplannen, jaarverslagen, enzovoorts, vormen in dit kader belangrijke hulpmiddelen.

 

Het Dirk Bos Fonds draagt niet bij in exploitatiekosten of zaken die binnen een normale exploitatie vallen.  Ook worden er geen structurele bijdragen gegeven.
Aanvragen van individuele personen, van andere fondsen, en van zogenaamde stichtingen "Vrienden van ...", en aanvragen voor projecten die reeds van start zijn gegaan, worden NIET in behandeling genomen.

 

Aanvraagformulier

U kunt hier een aanvraagformulier downloaden. Dat aanvraagformulier dient zodanig ingevuld te worden dat met alleen het ingevulde aanvraagformulier al een goed beeld kan worden gevormd van de aanvragende organisatie en van het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Wij vragen u het ingevulde en door een daartoe bevoegde persoon ondertekende aanvraagformulier per e-mail in te sturen. De in het formulier gevraagde documenten kunt u eveneens per e-mail (info@dirkbosfonds.nl) insturen. Daarnaast verzoeken wij u dringend ook een ingevuld exemplaar (in WORD) van het aanvraagformulier per e-mail te versturen naar info@dirkbosfonds.nl. Dit laatste is van belang voor de administratieve verwerking van uw aanvraag.

 

Rapportage indienen

Het bestuur wil graag weten van er van de plannen terecht is gekomen waarvoor u een subsidie hebt ontvangen. Wij verzoeken u daarom een voor het betreffende project opgestelde rapportage op hoofdlijnen, in te dienen. Voor dat doel hebben wij een evaluatieformulier ontworpen dat u hier kunt downloaden. Wij maken u erop attent dat u de gegevens van het oorspronkelijk plan grotendeels kunt kopieren van het ingevulde aanvraagformulier.

Wij verzoeken u het ingevulde evaluatieformulier als worddocument op te sturen naar info@dirkbosfonds.nl. Hardcopies en bijlagen zijn niet nodig.

 

Andere fondsen

Het kan zijn dat uw project niet in aanmerking komt voor subsidiëring door het Dirk Bos Fonds. Ook is het mogelijk dat uw project de ondersteuning van meerdere fondsen nodig heeft. Via onderstaande links kunt u op zoek naar andere of medefinanciers.

 

Vereniging van Fondsen in Nederland 

Levi Lassen 

Jeugdvakantieloket

Fonds 1818